Štatút a pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE GITARIÁDA 2020

I. Názov

GITARIÁDA 2020 (ďalej aj „súťaž“)

II. Forma

Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

III. Vyhlasovateľ (organizátor)

Občianske združenie ETHNO, Robotnícka 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 997 190 (ďalej ako „OZ ETHNO“ alebo „organizátor súťaže“ alebo „organizátor“)

IV. Základné informácie

Tento štatút obsahuje pravidlá verejnej súťaže s názvom „GITARIÁDA 2020“, ktorej obsahom sú dve súťažné kolá a to výberové kolo a finálové kolo

V. Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú hudobné výkony osôb – jednotlivcov v kategóriách: Rocková gitara, Jazz/Blues gitara, Akustická gitara bez obmedzenia žánru a štýlu a Basgitara.

VI. Termíny a miesto konania

Registrácia do prvého – výberového kola súťaže prebehne on-line na webovej stránke súťaže www.gitariada.sk, v termíne od 15. decembra 2019 do 31. augusta 2020 do 23:59 h. Finále súťaže prebehne 2. a 3. októbra 2020 v SMER klub 77 v Žiline.

VII. Podmienky prihlásenia a účasti v súťaži

Prihlásenie do súťaže:

 • do súťaže sa môžu prihlásiť fyzické osoby (ďalej aj ako „súťažiaci“) bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska, ktoré hrajú na gitaru alebo na basgitaru
 • do súťaže je možné prihlásiť sa výhradne vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára zverejneného na webovej stránke www.gitariada.sk a nahratím pracovného videa svojej hry na hudobný nástroj (gitara alebo basgitara) na portál www.youtube.com

VIII. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

a) prihlási sa do súťaže vyplnením a odoslaním prihlasovacieho registračného formulára zverejneného na webovej stránke www.gitariada.sk

b) vyhotoví priamo na účel registrácie do súťaže GITARIÁDA 2020 prezentačnú videonahrávku svojej hry na hudobný nástroj (gitara alebo basgitara) v dĺžke maximálne 5 minút, ktorú nahrá na portál www.youtube.com.

c) Do 3 dní od odoslania registračného formulára uhradí registračný poplatok 39,- € na účet:

Názov účtu: Občianske združenie ETHNO
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK59 0900 0000 0051 3908 6489
BIC: GIBASKBX
V správe pre prijímateľa uvedie súťažiaci svoje meno a kategóriu do ktorej sa registroval.

UPOZORNENIE:

 • Bankové poplatky za úhradu/vklad hradí súťažiaci.
 • Registračný poplatok sa nevracia v žiadnom prípade, ani v prípade, že súťažiaci nebude v prvom výberovom kole úspešný a do finálového kola nepostúpi.
 • V prípade neuhradenia registračného poplatku je registrácia neplatná.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE GITARIÁDA 2020

1. Súťaž

GITARIÁDA 2020 je súťaž gitaristov a basgitaristov, bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska, ktorá pozostáva z nasledovných častí: GITARIÁDA 2020 je súťaž gitaristov a basgitaristov, bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska, ktorá pozostáva z nasledovných častí:

 • 1 samostatné výberové kolo – výber finalistov porotou z doručených videozáznamov
 • 1 finálové kolo

2. Kategórie súťaže

Súťaží sa v štyroch kategóriách:

 • Rocková gitara
 • Jazz/Blues gitara
 • Akustická gitara (bez obmedzenia žánru a štýlu)
 • Basgitara

3. Registrácia do súťaže

Súťažiaci sa môže registrovať len do jednej z kategórií. Registrácia súťažiacich do prvého – výberového kola prebehne na webovej stránke súťaže www.gitariada.sk v termíne od 15. 12. 2019 do 31. 8. 2020 do 23.59 h.

Maloleté osoby vo veku do 15 rokov (ďalej len „maloletí“) sa do súťaže môžu prihlásiť len s písomným informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Kópiu (sken/foto) súhlasu zodpovedného zástupcu, na ktorom bude uvedené meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón zodpovedného zástupcu je potrebné doručiť do 7 dní od registrácie usporiadateľovi e-mailom na adresu info@gitariada.sk, v opačnom prípade, bude registrácia neplatná.

V prípade postupu maloletého do finále súťaže, môže sa finále súťaže zúčastniť len v sprievode zákonného zástupcu, ktorý je za maloletého zodpovedný a povinný vykonávať dohľad nad maloletým počas celého jej trvania.

4. Priebeh súťaže

Súťaž prebehne pod dozorom odbornej poroty v dvoch kolách:Súťaž prebehne pod dozorom odbornej poroty v dvoch kolách:

a) PRVÉ KOLO – výberové kolo:

Každý súťažiaci vyhotoví priamo na účel registrácie do súťaže GITARIÁDA 2020 prezentačnú videonahrávku svojej hry na hudobný nástroj (gitara alebo basgitara) ktorú nahrá na portál www.youtube.com.

Videonahrávka vyhotovená na tento účel v dĺžke maximálne 5 minút musí byť označená názvom:

GITARIÁDA 2020 / meno účastníka / kategória / názov skladby

Link/adresu na túto videonahrávku uvedie súťažiaci do registračného formulára.

V prípade, že nastane situácia (technický problém), že súťažiaci nemôže svoju prezentačnú videonahrávku nahrať na portál YouTube.com, zašle ju na adresu: gitariada.sk@gmail.com.

Kvalita videonahrávky nerozhoduje! Podstatné je, aby súťažiaceho bolo jasne vidno, aby bolo jasné a zreteľné, že hrá naživo sám alebo so skupinou a aby zvuk bol primerane jasný a „čitateľný“. Prezentačnú videonahrávku je možné zrealizovať aj na mobilný telefón.

Z videonahrávok vyberie odborná porota v každej kategórii 5 finalistov a jedného náhradníka, vybratého pre prípad nečakanej neúčasti vybratého finalistu (choroba, úraz, rodinné dôvody…). Porota má v prípade nízkej úrovne zaregistrovaných hráčov na gitaru alebo basgitaru právo vybrať do finále menej ako 5 finalistov v každej kategórii súťaže.

Vyhlásenie a zverejnenie mien vybratých finalistov sa uskutoční najneskôr 7. septembra 2020. Zoznam finalistov bude zverejnený na www.gitariada.sk a na sociálnych sieťach.

Informáciu o postupe do finále súťaže GITARIÁDA 2020 ako aj podrobné informácie o priebehu a harmonograme finálového kola dostanú postupujúci finalisti e-mailom.

b) DRUHÉ KOLO – FINÁLE GITARIÁDA 2020 s účasťou verejnosti:

Finále súťaže GITARIÁDA 2020 sa uskutoční v termínoch:

 • 22. mája 2020 – kategórie Jazz/Blues gitara a Basgitara
 • 23. mája 2020 – kategórie Akustická gitara bez obmedzenia štýlu a Rocková gitara.

Miesto konania finále: SMER klub 77, Romualda Zaymusa 72/8, 010 01 Žilina

Podrobné informácie o priebehu a harmonograme finálového kola budú uverejnené na www.gitariada.sk a budú odoslané postupujúcim finalistom na e-mailovú adresu, uvedenú pri registrácii do súťaže.

5. Práva a povinnosti finalistu súťaže

a) Súťažiaci finalista je povinný pripraviť si do finálového kola dve skladby spracované v inštrumentálnej podobe. Výnimkou je kategória AKUSTICKÁ gitara bez obmedzenia žánru a štýlu, kde môže súťažiaci v menšom časovom úseku ako je inštrumentálny aj spievať.

b) Vyplnením prihlasovacieho formulára sa súťažiaci zaväzuje, že sa bezodplatne osobne a na vlastné náklady a nebezpečenstvo zúčastní finále súťaže GITARIÁDA 2020 a v nej bezodplatne osobne vytvorí a podá umelecký výkon – hru na gitare alebo basgitare.

c) Súťažiaci finalista si je vedomý, že náklady spojené s prihlásením/registráciou do súťaže GITARIÁDA 2020, výrobou videonahrávky, či ďalšou účasťou na súťaži GITARIÁDA 2020 (poštovné, doprava, ubytovanie súťažiaceho i jeho sprievodných hráčov atď.) si každý prihlásený hradí sám a nemá akýkoľvek nárok na ich refundovanie.

d) Súťažiaci finalista si je vedomý, že počas účasti vo finále súťaže, si za všetky osobné veci ručí sám. Usporiadateľ nemôže prevziať zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie alebo krádež majetku účastníkov súťaže a/alebo ich sprievodných hráčov, doprovodu či zákonných zástupcov.

e) Každý súťažiaci je povinný na požiadanie zástupcu organizátora súťaže predložiť doklady, ktoré potvrdia vek a totožnosť súťažiaceho (napr. občiansky preukaz a/alebo platný pas).

f) Všetky osobné údaje a/alebo akékoľvek informácie, ktoré súťažiaci poskytne organizátorovi, alebo osobám nimi určeným musia byť pravdivé, úplné a presné a nesmú nijakým spôsobom zavádzať.

g) Každý súťažiaci finalista je povinný rešpektovať príslušné predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane organizačných, bezpečnostných a iných pokynov organizátora alebo osôb ním poverených. Príslušné predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane organizačných budú verejne vystavené v priestoroch konania finále súťaže.

h) finalista súťaže GITARIÁDA 2020 sa zaväzuje v primeranej miere zúčastňovať PR a propagačných aktivít v printových a elektronických médiách a to podľa požiadaviek zástupcu organizátora súťaže. Táto povinnosť súťažiaceho sa vzťahuje na obdobie odo dňa vyhlásenia finalistov súťaže až do 180 dní po uskutočnení finále GITARIÁDA 2020.

Súťažiaci pri finálovom vystúpení nesmie:

i) Používať vulgarizmy ani žiadnym spôsobom znižovať česť a ľudskú dôstojnosť a základné práva a slobody súťažiacich a iných osôb.

j) Neoprávnene zasahovať do práv a chránených záujmov tretích osôb.

k) Propagovať vojnu, násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, používať akékoľvek zbrane na zastrašovanie osôb.

l) Opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.

m) Vo svojich vyjadreniach neopodstatnene dávať do popredia ich násilný obsah vzhľadom na kontext ich použitia alebo uvedenia.

n) Byť pod vplyvom alkoholu, alebo psychotropných alebo iných návykových látok a jedov alebo propagovať požívanie alkoholu, fajčenie, požívanie psychotropných alebo iných návykových látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky ich požívania.

o) Finalista má nárok na:

 • občerstvenie – zabezpečuje usporiadateľ
 • pitný režim (nealko nápoje) – zabezpečuje usporiadateľ
 • profesionálne služby zvukového technika – zabezpečuje usporiadateľ
 • profesionálne služby pódiového technika – zabezpečuje usporiadateľ
 • použitie profesionálnej pódiovej techniky „nástrojovky“ – zabezpečuje usporiadateľ
 • použiť vo finále VLASTNÝ gitarový / basgitarový zosilňovač a efekty

UPOZORNENIE: z dôvodu časového obmedzenia prípravy finalistu na vystúpenie nemajú spoluhráči finalistu nárok na výmenu aparátov, zosilňovačov, reprobední, bicej súpravy (nie je dovolená ani jej väčšia prestavba) a činelov, či iných zariadení. Sú povinní použiť pripravený profesionálny pódiový aparát („nástrojovku“ ) a bicie tak, ako budú pripravené.

6. Výber skladieb do finále súťaže

Finalista má nasledujúce možnosti výberu skladieb:

a) dve skladby: jedna skladba VLASTNÁ TVORBA a jedna skladba PREVZATÁ, od všeobecne známeho autora
b) dve skladby: dve PREVZATÉ skladby od všeobecne známeho autora

V kategórii basgitara je nutné voliť skladby tak, aby bola basgitara nosným (prípadne sólovým) nástrojom v danej skladbe.
Jedna zo skladieb, ktorú súťažiaci odohrá vo finálovom kole môže, ale nemusí byť rovnaká, ako skladba použitá vo videonahrávke pri registrácii do súťaže.

7. Možnosti finálového vystúpenia súťažiaceho

Finalisti súťaže môžu svoje finálové vystúpenie odohrať so svojou doprovodnou skupinou alebo sólo s hudobným podkladom alebo bez hudobného podkladu.

a) Účasť s doprovodnou skupinou: Súťažiaci si môžu na svoje finálové vystúpenie prizvať na pódium maximálne 3 spoluhráčov, t. j. maximálny celkový počet osôb na pódiu je 4.
b) Účasť s hudobným podkladom: Súťažiaci prinesie svoj hudobný podklad na USB kľúči (odporúčame hudobný podklad poslať usporiadateľovi aj e-mailom na gitariada.sk@gmail.com)

8. Práva a povinnosti usporiadateľa

a) Usporiadateľ zabezpečí nasledovné:

 • PA systém
 • pódiovú aparatúru „nástrojovku“ (gitarový a basgitarový aparát a kompletnú biciu súpravu, ktorá bude obsahovať aj „šlapku“, rytmický bubon a činely)
 • odposluchy
 • služby profesionálneho zvukára
 • služby pódiového technika
 • bezpečné póium
 • šatne pre finalistov
 • pitný režim pre finalistov
 • občerstvenie pre finalistov

b) Ak v priebehu súťaže dôjde k technickej alebo inej podobnej poruche či udalosti narúšajúcej priebeh súťaže, je organizátor súťaže, alebo osoba ním poverená oprávnený súťaž prerušiť a rozhodnúť o ďalšom postupe.

c) Organizátor súťaže alebo ním poverená osoba, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho z účasti vo finále GITARIÁDA 2020, ak zistí, že osobné údaje a/alebo akákoľvek z informácií, ktoré súťažiaci poskytol organizátorovi súťaže, alebo osobám ním určeným, sú nepravdivé, neúplné, nepresné alebo zavádzajúce, ak súťažiaci poruší podmienky súťaže alebo pravidlá súťaže alebo pokyny organizátora súťaže.

d) Organizátor súťaže alebo ním poverená osoba, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho z účasti vo finále GITARIÁDA 2020, ktorý ohrozí alebo poruší rovnaké podmienky účasti v súťaži pre všetkých súťažiacich.

e) Ak sa dodatočne preukáže, že súťažiaci postupoval spôsobom uvedeným v bodoch 8c a 8d, ktorý odôvodňoval jeho vylúčenie zo súťaže, je organizátor súťaže oprávnený rozhodnúť o jeho vylúčení zo súťaže aj dodatočne.

f) Súťažiaci môže byť vylúčený zo súťaže aj v prípade, ak organizátor súťaže, alebo osoba ním poverená nadobudne v priebehu súťaže dôvodné podozrenie, že súťažiaci postupuje nečestne, v rozpore s týmto štatútom alebo pokynmi, alebo ak súťažiaci prejavuje príznaky nadmerného požitia alkoholu, požitia omamných alebo psychotropných látok.

9. Poradie finálového vystúpenia súťažiacich

Poradie súťažiacich vo finále bude vylosované pri prezentácii finalistov, ktorá prebehne v deň konania finále danej kategórie

 • kategórie Jazz/Blues gitara a Basgitara 22. mája 2020
 • kategórie Akustická gitara a Rocková gitara 23. mája 2020

Každý súťažiaci si pri prezentácii vytiahne z losovacieho zariadenia lístok s poradovým číslom. Ak sa finalista nezúčastní losovania poradia v stanovenom termíne a čase bez adekvátneho a pádneho ospravedlnenia, jeho účasť v súťaži zaniká.

10. Hodnotenie súťaže

Výkony súťažiacich vo finále bude posudzovať porota zložená z profesionálnych muzikantov, hudobných pedagógov a zástupcov médií. Na základe svojich odborných vedomostí a skúseností budú porotcovia hodnotiť: techniku hry, umelecké podanie a prezentáciu predvedených skladieb.

11. Ceny – výhry

V každej kategórii bude vyhlásené prvé, druhé a tretie miesto. Porota, v prípade nízkej úrovne prezentácie finalistov má právo v súťaži neudeliť prvú, druhú alebo tretiu cenu. Výhry budú priebežne uvádzané a zobrazované na webovej stránke súťaže www.gitariada.sk a na sociálnych sieťach.

Ďalej budú udelené ceny:

 • Cena diváka – udeľuje sa na základe hlasovania divákov zúčastnených na finálovom kole
 • Cena za najlepší inštrumentálny výkon – vzťahuje sa na všetkých účinkujúcich a všetky nástroje, vrátane spoluhráčov finalistov – udeľuje sa na základe hlasovania odbornej poroty
 • Cena za vesmírnu výnimočnosť – zvláštna cena – bude vyhlásená v prípade, že sa porota a organizátor súťaže zhodnú na „vesmírnej výnimočnosti“ jedného z finalistov súťaže. Pokiaľ sa tak nestane, zvláštna cena nemusí byť udelená. Cena sa týka výhradne finalistov súťaže – gitaristov a basgitaristov.

12. Protesty

a) Protesty proti priebehu súťaže môžu súťažiaci podávať výlučne ústne a to bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest. Po ukončení súťaže je výsledok súťaže nemenný a nespochybniteľný. Protesty sa podávajú výhradne na mieste konania finále, priamo zástupcovi organizátora súťaže.

b) Protesty na mieste realizácie finále súťaže GITARIÁDA 2020 posudzuje organizátor a prítomná porota. Až do ich prípadného opačného rozhodnutia platí, že sú pôvodné rozhodnutia organizátora považované za správne.

c) Každé záverečné rozhodnutie organizátora súťaže je konečné a nemožno voči nemu vzniesť žiadny opravný prostriedok.

13. Odstúpenie zo súťaže

a) Ak súťažiaci odstúpi v priebehu súťaže – v ktorejkoľvek fáze, bude zo súťaže vylúčený. Na základe tohto vylúčenia nemôže v súťaži pokračovať z akýchkoľvek dôvodov, nemôže si nárokovať akékoľvek ocenenie ani nahradenie jemu vzniknutých nákladov.

14. Udelenie súhlasov

a) Súťažiaci vyplnením a odoslaním registračného formulára berie na vedomie, že priebeh súťaže a jeho účasť v súťaži sa bude obrazovo i zvukovo zaznamenávať a svojou registráciou udeľuje organizátorovi súťaže, Občianskemu združeniu ETHNO súhlas na vyhotovenie a použitie podobizní, obrazových snímok a obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy, svojho mena, prezývky a to na účely  informovania verejnosti o priebehu súťaže, o jej výsledkoch a na propagáciu súťaže. Súťažiaci udeľuje uvedený súhlas bezodplatne na neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu a to aj pre iné osoby určené Občianskym združením ETHNO.

b) Vyplnením prihlasovacieho/registračného formulára súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že všetky materiály (napr. zvukové, obrazové, audiovizuálne záznamy, podobizne, fotografie), ktoré poskytne Občianskemu zduženiu ETHNO (organizátorovi) pre potreby súťaže GITARIÁDA 2020 môžu byť použité pri propagácii súťaže a zároveň udeľuje súhlas na všetky spôsoby ich použitia podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Osobitne súťažiaci súhlasí so zverejnením mena a priezviska spolu s uvedením výhry, ktorú prípadne v súťaži vyhrá.

c) Občianske združenie ETHNO – usporiadateľ, je na základe vyššie udelených súhlasov oprávnený v záujme popularizácie súťaže GITARIÁDA 2020 (napr. v tlači, v televíznom, internetovom ale inom vysielaní, na bilboardoch, či iných prostriedkoch) používať akékoľvek záznamy týkajúce sa súťažiaceho, alebo jeho snímky vyhotovené pri účinkovaní vo finále súťaže, alebo v súvislosti s ním, jednotlivé zložky jeho osobností a nevyhnutné osobné údaje bez akýchkoľvek ďalších nárokov na honorárové či iné vyrovnanie a tieto práva prevádzať na tretie osoby.

15. Súhlas so spracovaním osobných údajov

a) Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva súžoaci svojou registráciou – vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže GITARIÁDA 2020 svoj súhlas spoločnosti Občianske združenie ETHNO, Robotnícka 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 997 190 na spracúvanie uvedených osobných údajov na nižšie vymedzený účel. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska. e-mailový kontakt, telefonický kontakt. Vymedzený účel: registrácia do súťaže gitaristov a basgitaristov GITARIÁDA 2020. Osobné údaje okrem mena, priezviska a e-mailovej adresy (pre prípad doručenia ceny alebo ďalšej ponuky na spoluprácu) nebudú poskytnuté tretím stranám. Registráciou – vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže GITARIÁDA 2020 súťažiaci potvrdzuje, že bol uzrozumený/uzrozumená o svojich právach podľa zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

b) Súťažiaci vyhlasuje a registráciou – vyplnením a odoslaním registračného formulára do súťaže GITARIÁDA 2020 potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnuté osobné údaje budú organizátorom spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16. Záverečné ustanovenia

a) Všetci prihlásení súťažiaci do súťaže GITARIÁDA 2020 sú povinní oboznámiť sa so štatútom a pravidlami tejto súťaže.

b) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť ktorýkoľvek bod štatútu/pravidiel súťaže GITARIÁDA 2020 bez uvedenia dôvodu a zaväzuje sa súťažiacich o prípadných zmenách včas informovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne.

c) Registráciou/prihlásením do súťaže súťažiaci potvrdzujú, že sú so štatútom a pravidlami súťaže GITARIÁDA 2020 oboznámení a bezvýhradne s nimi súhlasia. Každé porušenie pravidiel súťaže môže viesť k okamžitej diskvalifikácii prihláseného súťažiaceho/finalistu v ktoromkoľvek kole a fáze súťaže bez nároku na akékoľvek ocenenie či náhradu akýchkoľvek nákladov.

d) Tento štatút a pravidlá súťaže GITARIÁDA 2020 sa stávajú záväznými pre každého súťažiaceho, ktorý sa zaregistruje do súťaže „GITARIÁDA 2020“

e) Tento štatút súťaže je zverejnený na internetových stránkach www.gitariada.sk, pričom počas uskutočnenia finále súťaže sa jeho vyhotovenie bude nachádzať u usporiadateľa súťaže.

f) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž odvolať alebo ju úplne alebo čiastočne pozastaviť bez toho, aby organizátorovi vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.

g) Akékoľvek informácie o súťaži GITARIÁDA 2020 podávame výhradne e-mailom, na základe otázok doručených na adresu info@gitariada.sk.

17. Platnosť štatútu a pravidiel súťaže GITARIÁDA 2020

a) Zverejnením nových pravidiel súťaže strácajú platnosť pôvodné pravidlá a súťaž sa riadi novými pravidlami.

b) Štatút a pravidlá súťaže GITARIÁDA 2020 nadobúdajú platnosť dňom podpísania riaditeľom súťaže GITARIÁDA 2020 a účinnosť dňom zverejnenia.

V Banskej Bystrici, 20. 4. 2020

Aty Béreš
riaditeľ festivalu

Kontakt

GITARIÁDA 2020 - Guitar and Bass Festival & Competition
Organizátor: OZ ETHNO

info@gitariada.sk

+421 918 511 101

Miesto konania

SMER klub 77

Romualda Zaymusa 72/8
010 01 Žilina

Zobraziť na mape

Logo a názov GITARIÁDA sú registrovanou ochrannou známkou, nesmú byť používané, reprodukované a šírené bez predchádzajúceho písomného súhlasu jej majiteľa.